راهبند اتوماتیک،راهبند پارکینگ،راهبند ستونی،راهبند اتوماتیک بازویی